Общи условия клиентска карта

Общи условия клиентска карта

ОБЩИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ( ПО-НАТАТЪК: ОДУ)

В сила от 25.05.2018 г.

на Парфюмери Дъглас България ЕООД (седалище град София, бул. Искърско шосе №7, Търговски център Европа, сграда 7, ЕИК 131507508, наричано по-нататък за краткост: Парфюмери Дъглас България ЕООД  или КАРТОИЗДАТЕЛ) във връзка с използването на клиентската карта Douglas & beauty|zone

     1. Издаване на клиентската карта

Клиентската карта може да бъде издадена на всяко физическо лице, навършило 14 години. Условие за издаването на клиентската карта е подписването на молба за издаването й и еднократна покупка, в който е да е от магазините на КАРТОИЗДАТЕЛЯ. В случай, че лицето, което кандидатства за издаване на клиентска карта е на възраст от 14 до 18 години, е необходимо молбата за издаването на клиентската карта да е подписана и от родител или попечител на лицето. За всеки 10 лева изразходвани за покупката на стоки, клиентът получава 1 бонус-точка, като бонус-точките се събират в клиентската карта. Получените бонус-точки могат да бъдат разменяни за различни ваучери, продукти и услуги, участващи в Клиентската програма на Парфюмери Дъглас България ЕООД към дадения момент. Валидността на бонус-точките е в рамките на една календарна година, от 01 Януари до 31 Декември. При кандидатстване за клиентската карта, кандидатът трябва да попълни всички лични данни, посочени в Молбата за издаване на клиентска карта Douglas & beauty|zone, както и да отбележи, че е съгласен с обработването на личните му данни за издаване и поддържане на клиентска карта Douglas & beauty|zone на негово име и за участието му в клиентската програма на Парфюмери Дъглас България ЕООД. Ако тези полета са непопълнени, КАРТОИЗДАТЕЛЯТ не е длъжен да издаде клиентската карта. В случаите, когато КАРТОИЗДАТЕЛЯТ приеме молбата, на молителя се издава клиентска карта, която може да използва съгласно точка 2 на ОДУ. Картата е лична и не се преотстъпва.

Картата не е платежно средство и натрупаните бонус-точки не могат да бъдат заменяни за пари.

    2. Използване на клиентската карта

Притежателят на клиентската карта чрез нейното използване има право да участва в клиентската програма Douglas & beauty|zone. За получаване на стоките и услугите, клиентът трябва да предостави на продавача клиентската си карта. Бонус-точките не могат да се обменят за пари в брой. Клиентските карти на КАРТОИЗДАТЕЛЯ не дават право на отстъпка при извършване на покупки. В случаите на техническа грешка, възпрепятстваща усвояването на бонус точки, КАРТОИЗДАТЕЛЯТ е длъжен да се погрижи за отстраняването на грешката в разумен срок. При счупена или повредена по друг начин клиентска карта, Парфюмери Дъглас  България ЕООД има право да откаже усвояването на точките.

     3. Процедура при загубване, повреда или унищожаване на клиентската карта.

Притежателите на клиентски карти в случай на тяхното загубване, повреда или унищожаване могат да поискат издаването на нова клиентска карта по всяко време. КАРТОИЗДАТЕЛЯТ издава новите клиентски карти на своите клиенти срещу сумата от 2 лева. В такива случаи КАРТОИЗДАТЕЛЯТ прави невалидни старите карти. Новите клиентски карти могат да бъдат поискани в магазините на КАРТОИЗДАТЕЛЯ само лично, с подновяване на данните, попълване от страна на молителя на Молба за издаване на клиентска карта и заплащане на касата на сумата от 2 лева. 

     4. Срок на договора и неговото прекратяване

Договорът относно използването на клиентската карта се сключва между страните за неопределен срок, като притежателят на клиентската карта има право да го прекрати с писмено уведомление по всяко време, без обяснения и незабавно. Уведомлението за прекратяване се изпраща от клиента на адрес: град София, бул. Искърско шосе №7, Търговски център Европа, сграда 7 или се подава в магазин от търговската мрежа на Парфюмери Дъглас България ЕООД. КАРТОИЗДАТЕЛЯТ има право да прекрати договора по всяко време без обяснения. В случаите, когато клиентската програма се прекратява и по тази причина КАРТОИЗДАТЕЛЯТ прекратява сключения между страните договор, КАРТОИЗДАТЕЛЯТ е длъжен да уведоми 30 дни предварително притежателите на клиентски карти за завършването на програмата и прекратяването на договора чрез добре видими от клиентите информационни табла, поставени в магазините на КАРТОИЗДАТЕЛЯ. Дата на приключване на клиентската програма е датата, посочена на информационните табла. След публикуването на съобщението за завършване на клиентската програма КАРТОИЗДАТЕЛЯТ спира издаването на клиентски карти и приема на Молби за издаване на нови клиентски карти. В отделни случаи, по своя преценка, КАРТОИЗДАТЕЛЯТ може да уведоми притежателя на клиентската карта за факта на прекратяване на договора в писмена форма.

     5. Изменения в ОДУ

Парфюмери Дъглас България ЕООД има право да променя едностранно настоящия договор с оглед разширяването на предлаганите услуги, за по-голямата им ефективност, както и за въвеждането на нови услуги. Предварително чрез добре видими за клиентите съобщения в магазините на фирмата, най-малко 30 дни предварително КАРТОИЗДАТЕЛЯТ информира притежателите на клиентски карти за измененията в Общите договорни условия и за датата, от която тези изменения влизат в сила. Информацията трябва да съдържа точни сведения за измененията в ОДУ, дата за влизане в сила на промените, къде могат да бъдат намерени променените ОДУ и информацията касаеща незабавното прекратяване на договора от страна притежателите на клиентски карти. В случаите, когато притежателите на клиентски карти не приемат промените в общите договорни условия, в тридесет дневен срок от влизането им в сила, те имат право да прекратят договора чрез изпращане на писмено уведомление до КАРТОИЗДАТЕЛЯ на адрес: град София, бул. Искърско шосе №7, Търговски център Европа, сграда 7. След изтичането на този срок, ако клиентът не е изпратил на КАРТОИЗДАТЕЛЯ писмено уведомление за прекратяване на договора, измененията в ОДУ се считат за приети от притежателите на клиентски карти.

     6. Уведомяване за оферти, отстъпки и друга информация

Изпращането на електронни съобщения се извършва на последния е-mail, предоставен от притежателя на картата на КАРТОИЗДАТЕЛЯ. При промяна на координатите си, притежателите на клиентски карти могат да заявят това чрез Молби за издаване на клиентска карта, намиращи се в магазините на КАРТОИЗДАТЕЛЯ. КАРТОИЗДАТЕЛЯТ не носи отговорност за щетите, настъпили в следствие неподадено заявление за промени.

     7. Талон за отстъпка при издаване на клиентска карта.

 

При издаване на НОВА Beauty Card, всеки клиент получава талон за отстъпка на стойност 10 (десет) лева, който се изпраща на предварително посочен мейл.

 

За да използвате талона за отстъпка, трябва да го активирате, като влезете в секцията „АКТИВИРАЙ ТАЛОН ЗА ОТСТЪПКА“ на интернет сайта https://douglas.bg/loyalty-program-voucher/activate/ и изпълни всички описани по-долу стъпки:

 

  1. Притежателят на клиентската карта трябва да влезе на интернет сайта douglas.bg и да избере опцията „АКТИВИРАЙ ТАЛОН ЗА ОТСТЪПКА
  2. След избиране на опцията „АКТИВИРАЙ ТАЛОН ЗА ОТСТЪПКА“, притежателят на клиентската карта трябва да въведе кода на талона, получен по e-mail.
  3. След въвеждане на кода от талона, притежателят на клиентската карта получава линк на e-mailа, който е посочил при попълване на молбата за издаване на клиентска карта. Притежателят на клиентската карта трябва да отвори този линк, за да потвърди верността на своя e-mail адрес;
  4. След отваряне на линка притежателят на клиентската карта получава съобщение във Viber/SMS с код, който трябва да въведе в нарочно създадено за тази цел поле на интернет сайта douglas.bg. В случай, че притежателят на клиентската карта няма активен Viber, кодът му се изпраща като sms.
  5. След въвеждане на кода, получен във Viber/SMS, на сайта douglas.bg, талонът се активира както за физическите магазини DOUGLAS и BEAUTY ZONE, така и за покупки в онлайн магазина douglas.bg.

 

След активирането му, талонът за отстъпка може да се използва еднократно при покупката на всички продукти и услуги във всички физически магазини DOUGLAS и BEAUTY ZONE на територията на страната, както и в онлайн магазина douglas.bg.

 

Талонът за отстъпка може да се използва в магазините DOUGLAS и BEAUTY ZONE в срок до 1 (една) година от датата на издаването. Използването на талона за отстъпка на DOUGLAS.BG не се ограничава със срок.

 

Талонът не е парично средство и може да бъде използван само и единствено във физическите магазини DOUGLAS и BEAUTY ZONE на територията на страната, както и в онлайн магазина douglas.bg.

 

За да се възползва от отстъпката във физически магазин DOUGLAS или BEAUTY ZONE, притежателят на клиентската карта трябва да предостави талона на касата при заплащане на покупката, като талонът остава в търговския обект.

 

За да се възползва от отстъпката онлайн на douglas.bg, притежателят на клиентската карта трябва да въведе кода на вече активирания талон в своята кошница преди завършване на поръчката.

 

Срещу талона не се получават пари в брой.

 

При връщане на закупен продукт на притежателя на клиентската карта се възстановява само действително заплатената от него сума. Стойността на талона за отстъпка не се възстановява на притежателя на клиентската карта.

 

При цена на закупените стоки, която е по-малка от стойността на талона, разликата не се изплаща и не се възстановява на притежателя на клиентската карта.

 

Талонът не може да се използва за закупуването на карта за подарък Gift Card.

 

Талонът за отстъпка не може да се комбинира с други талони.

 

С талона за отстъпка не могат да се закупуват стоки в промоция.

 

Талонът за отстъпка не може да се комбинира с отстъпката, която се предоставя на притежателя на клиентската карта за рождения му ден.

 

Притежателят на клиентската карта няма право да преотстъпва талона на други лица.

 

Талонът не може да бъде копиран, препечатван и използван без изричното съгласие на Парфюмери Дъглас България ЕООД.

 

 

  1. Ограничаване на отговорността.

КАРТОИЗДАТЕЛЯТ не носи отговорност за неизпълнението на клиентската програма или за грешки при нейното изпълнение поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на Търговския закон, както и при неизправност на търговската информационна система, която не е причинена по негова вина.

  1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТА, КОЯТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 13 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 27 АПРИЛ 2016 ГОДИНА ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ И ОТНОСНО СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ТАКИВА ДАННИ И ЗА ОТМЯНА НА ДИРЕКТИВА 95/46/EО (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ):

9.1. Данни, които идентифицират администратора и координати за връзка с него: Администратор на предоставяните от клиента лични данни е Парфюмери Дъглас България ЕООД, ЕИК 131507508, седалище град София, бул. Искърско шосе №7, Търговски център Европа, сграда 7, тел. +359 2 978 33 00  , email: [email protected]

9.2. Длъжностното лице по защита на данните в Парфюмери Дъглас България ЕООД и координати за връзка с него: търговско дружество „ПАРТНЬОРИТЕ“ ЕООД, ЕИК 130691914, седалище и адрес на управление: гр. София 1592, Район „Искър”, ул. „Мюнхен” № 8,  управител Ростислав Ивов Станев; отговорник за Парфюмери Дъглас България ЕООД: Виктор Николов Марков, тел. 0885666808, имейл: [email protected]

9.3. Цели на обработването, за които са предназначени личните данни на притежателя на клиентска карта и правно основание за обработването:  Всички цели, за които се обработват личните данни, предоставени от притежателя на клиентска карта с Молбата за издаване на клиентска карта, са посочени изчерпателно на първа и втора страница на тази Молба. Правното основание за обработването на личните данни е чл. 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно - субектът на данните е дал съгласие за обработване на данните му за изрично посочените цели;

Обработването на личните данни, предоставени от притежателя на клиентска карта с Молбата за издаване на клиентска карта, включва следните дейности: събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване, извършвани чрез автоматични или други средства.

9.4. Категории получатели на личните данни: Личните данни, предоставени от притежателя на клиентска карта с Молбата за издаване на клиентска карта могат да бъдат разкривани от Парфюмери Дъглас България ЕООД на следните категории получатели:

9.4.1. определени от Парфюмери Дъглас България ЕООД  лица, които ще осигуряват техническото изпращане на съобщения от Парфюмери Дъглас България ЕООД до притежателя на клиентска карта чрез изброените по-долу способи: а) на предоставената от притежателя на клиентска карта електронна поща б) на предоставения от притежателя на клиентска карта мобилен телефон;

9.4.2. собствениците на Парфюмери Дъглас България ЕООД при упражняването на собственическите им права да могат да се запознават в необходимата степен със съобщените от притежателя на клиентска карта лични данни;

9.5. Срок, за който ще се съхраняват личните данни: Обработката на данните на притежателите на клиентски карти важи за времетраенето на клиентската програма. При прекратяване на клиентската програма КАРТОИЗДАТЕЛЯТ в срок не по-дълъг от тридесет дни унищожава личните данни или ги анонимизира при спазване на действащите нормативни изисквания в тази връзка;

9.6. Право да се изиска от администратора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или право да се направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните:

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 притежателят на клиентска карта има право:

9.6.1. да изиска от администратора достъп до обработваните от него лични данни, свързани с притежателя на клиентска карта, по реда и при условията, описани в  чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679;

9.6.2. да изиска от администратора коригиране на обработваните от него лични данни, свързани с притежателя на клиентска карта, по реда и при условията, описани в  чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/679; 

9.6.3. да изиска от администратора изтриване на обработваните от него лични данни, свързани с притежателя на клиентска карта, по реда и при условията, описани в  чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679;

9.6.4. да изиска от администратора ограничаване на обработването на лични данни, свързани с притежателя на клиентска карта, по реда и при условията, описани в  чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679;

9.6.5. притежателят на клиентска карта има право на преносимост на данните по реда и при условията, описани в  чл. 20 от Регламент (ЕС) 2016/679;

6.6. притежателят на клиентска карта има право на възражение срещу обработването на личните му данни, по реда и при условията, описани в  чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679;

9.7. Право на оттегляне на съгласието: притежателят на клиентска карта има право на оттегляне на съгласието си за обработване на личните му данни по всяко време. Оттеглянето на съгласието на притежателя на клиентска карта не засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето. Оттеглянето на съгласието на притежателя на клиентска карта може да стане в търговската мрежа на КАРТОИЗДАТЕЛЯ, чрез изпращане на e-mail за отказ към: [email protected]* или по пощата, на адрес: град София, бул. Искърско шосе №7, Търговски център Европа, сграда 7, получател Парфюмери Дъглас България ЕООД.
*За да бъде администрирано желанието за отказ, притежалтелят на клиентска карта следва да приложи молба за оттегляне на съгласие. Молбата можете да изтеглите от ТУК.

Оттеглянето на съгласието за обработка на данните за целта, посочена в т. 1 на страница първа и втора от настоящата молба (издаване и поддържане на клиентска карта Douglas & beauty|zone) ще има за резултат това, че Парфюмери Дъглас България ЕООД няма да бъде в състояние да осигури използването на клиентската карта по предназначение, поради което оттеглянето на съгласието се третира като отказ от клиентския договор.

Оттеглянето на съгласието за обработка на данните за целта, посочена в т. 2 на страница първа и втора от настоящата молба ще има за резултат това, че Парфюмери Дъглас България ЕООД няма да може да изпраща на притежателя на клиентска карта съобщения и свои издания с рекламна, маркетингова и търговска цел, както и да контактува с него по въпроси, свързани с клиентската програма по електронен път, на посочената в настоящата молба електронна поща.

Оттеглянето на съгласието за обработка на данните за целта, посочена в т. 3 на страница първа и втора от настоящата молба ще има за резултат това, че Парфюмери Дъглас България ЕООД няма да може да контактува с притежателя на клиентска карта по въпроси, свързани с клиентската програма, на посочения в настоящата молба мобилен телефон, както и да му изпраща sms съобщения и съобщения чрез приложението Viber с рекламна, търговска и маркетингова цел.

9.8. Право на жалба до надзорен орган: Притежател на клиентска карта, който смята, че е налице нарушаване на правилата за защита на личните данни, може да подаде жалба до Комисията за защитата на личните данни;

9.9. Предоставянето на посочените в настоящата Молба лични данни е изискване, необходимо за издаването на клиентската карта. При кандидатстване за клиентската карта, кандидатът трябва да попълни всички лични данни, посочени в Молбата за издаване на клиентска карта Douglas & beauty|zone, както и да отбележи, че е съгласен с обработването на личните му данни за издаване и поддържане на клиентска карта Douglas & beauty|zone на негово име и за участието му в клиентската програма на Парфюмери Дъглас България ЕООД. Ако тези полета са непопълнени, КАРТОИЗДАТЕЛЯТ не е длъжен да издаде клиентската карта.

9.10. Съществуване на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране и съществена информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните:

Парфюмери Дъглас България ЕООД изпраща автоматизирано имейл съобщение във следните случаи:

а/ в рамките на две седмици след като клиентът е станал притежател на клиентска карта, Парфюмери Дъглас България ЕООД му изпраща имейл за „Добре дошъл“

б/ поздравителен имейл на рождения ден на притежателя на клиентска карта на базата на посочените от него рождената дата и пол.

  1. Други разпоредби

За неуредените в настоящите Общи договорни условия въпроси ще се прилагат разпоредбите на Българското законодателство. 

Настоящите Общи договорни условия са приети на 28.05.2018 г. и са изменени на 02.03.2021 г.

© 2024 Douglas & Beauty Zone. Всички права запазени.