ОБЩИ УСЛОВИЯ за продажба във физическите магазини DOUGLAS & BEAUTY ZONE

 

I. Предмет

 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Търговеца и Клиентите във връзка с посещението и продажбата на стоки в магазини DOUGLAS и BEAUTY ZONE. Настоящите Общи условия се прилагат само за физическите магазини на Търговеца.
 2. Данни за Търговеца:

„Парфюмери Дъглас България“ ЕООД, ЕИК 131507508, седалище и адрес на управление: град София, бул. „Искърско шосе“ №7, Търговски център „Европа“, сграда 6

За контакт:

тел. +359 2 978 33 00

e-mail: [email protected]

website: www.douglas.bg

 1. Магазини DOUGLAS & BEAUTY ZONE (Магазините) – физическите магазини на Търговеца, които осъществяват дейност под марката DOUGLAS или под марката BEAUTY ZONE. Адресите, работното време и данни за контакт на всеки от магазините може да откриете на https://douglas.bg/stores/

Онлайн магазин – електронният магазин на Търговеца, който се намира на уеб сайта www.douglas.bg

 1. Клиент – всяко лице (физическо, юридическо лице или друго правно образувание), което посещава и/или купува стоки/ползва услугите на магазини DOUGLAS & BEAUTY ZONE.
 2. Потребител – Клиент на Магазините, който има качеството „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите, а именно: всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
 3. Клиентите се задължават да спазват нормативните актове и добрите нрави, установените от Търговеца правила относно достъпа и дейността на Магазините и инструкциите на персонала на Търговеца.

 

II. Продажба на стоки

 1. Информация за основните характеристикина стоката е посочена върху етикета на стоката, подробна информация за стоките може да намерите и на сайта www.douglas.bg.
 2. Не се считат за стоки и не се продават мострите и тестерите на продукти, както и продуктите изложени с рекламна или информационна цел на витрината или на различни места вътре в магазина.
 3. Наличностите на стоките в различните магазини може да варират. Търговецът не гарантира наличността на стоките. Възможно да има разлики в асортимента и наличностите на стоките предлагани в отделните Магазини и в онлайн магазина.
 4. Договор за продажба – със закупуване на стока в някой от Магазините, Клиентът сключва договор за продажба с Търговеца. Договорът се счита сключен след заплащане на стоката от Клиента. Стоката се предава на Клиента в Магазина веднага след заплащане на цената.

 

III. Цени на стоките

 1. Цената на стоките е посочена на етикет, поставен върху самата стока или до стоката, с изключение на грим продуктите на селективни марки, при които цената е поставена на модула, на който са изложени тестерите с различните цветове от продукта.

Посочената на етикета цена е крайната актуална цена на стоката. Всички цени са в лева, с включен ДДС и за брой.

Продажната цена е крайната цена, на която Клиентът е закупил стоката. Тази цена се посочва като крайна сума в касовия бон за покупката.

 1. Цените на стоките в Магазините може да се различават от тези, посочени в онлайн магазина на Търговеца.
 2. Възможно е за стоката, наред с крайната цена, да е поставен втори етикет с допълнителна информация относно ПЦД (Препоръчителна цена от доставчик). ПЦД е препоръчителна цена, предложена от производителя/дистрибутора/доставчика, доставил стоката на Търговеца. ПЦД е посочена за сравнение и не е обвързваща нито за Търговеца, нито за Потребителя. На етикета е записано ПЦД и стойност в лева. Този етикет се поставя с информативна и сравнителна цел до етикета с определената от Търговеца цена на стоката.
 3. DOUGLAS/ BEAUTY ZONE PRICE - стоката се предлага на цена, която е различна от ПЦД (Препоръчителната цена от доставчик). DOUGLAS/ BEAUTY ZONE PRICE е крайната цена, на която може да бъде закупена стоката. Стоките, които се предлагат на DOUGLAS/ BEAUTY ZONE PRICE могат да бъдат разпознати по етикет с означение DOUGLAS/ BEAUTY ZONE PRICE или по поставения втори етикет със стойност на ПЦД до етикета с цената на стоката. Стоки, които се предлагат на DOUGLAS/ BEAUTY ZONE PRICE НЕ участват в промоции и означената цена винаги е крайна. В случаите, в които продукт се предлага в различни разновидности (цветове или разфасовки), DOUGLAS/ BEAUTY ZONE PRICE може да се прилага само за част от цветовете или разфасовките на продукта.

 

IV. Намаление на цените

 1. При обявено намаление на цените за всяка намалена стока се посочват една до друга на отделни етикети задраскана предишна цена и новата продажна цена.
 2. Предишната цена  е най-ниската цена, на която стоката е била предлагана за продажба в конкретния Магазин през последните 30 дни преди намалението (в определени случаи този период може да е по-кратък – 7 дни, или по-дълъг от 30 дни – това изрично ще бъде указано). Тя може да е различна от цената, на която стоката е продавана непосредствено преди намалението. Предишната цена се определя поотделно за всяко намаление и за всеки магазин, като по време на една кампания може да има разлика в предишната цена на стоката в различните Магазини и в онлайн магазина.
 3. Новата цена е крайната цена, на която стоката се предлага по време на намалението.
 4. Намаленията в Магазините и техните условия може да се различават от намаленията в онлайн магазина.

 

V. Отстъпки

 1. Търговецът предоставя на Клиентите на Магазините отстъпки от цените на стоките под различни форми (напр. постоянни или временни промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване, талони за отстъпка при издаване на Клиентска карта (BEAUTY CARD) и др.).
 2. Отстъпки не се прилагат за стоки, за които е обявено намаление на цената, освен ако не е посочено изрично друго.
 3. Условия на постоянни промоции
  3.1. Отстъпка Рожденик – всеки клиент получава отстъпка от 10 % за своя рожден ден – отстъпката може да се използва 3 дни преди и 3 дни след датата на рождения ден. Отстъпката се предоставя на касата на Магазина срещу представяне на документ за самоличност за установяване на датата на раждане. Относно условията за ползване на отстъпката, моля вижте т. 6 по-долу и информацията на www.douglas.bg.
  3.2. Талон за отстъпка при издаване на BEAUTY CARD - При издаване на клиентска карта всеки клиент получава талон за отстъпка на стойност 5 (пет) лева. Условията за получаване на талона за отстъпка и използването му са посочени в Общите условия на клиентската карта на www.douglas.bg.
  3.3. Талони за отстъпка с парична стойност – отстъпката може да се използва само от Клиенти, които притежават клиентска карта BEAUTY CARD. Клиентът може да замени натрупаните от него бонус-точки (Бюти точки) за талон за отстъпка на различна парична стойност според броя на Бюти точките. Точните условия за получаване и ползване на талона за отстъпка са посочени на   www.douglas.bg.
 1. Търговецът може да предоставя на Клиентите и други отстъпки при определени от него условия, които той има право да променя по всяко време.
 2. Отделните отстъпки не могат да се комбинират с други отстъпки, промоции, ваучери и промокодове.
 3. Отстъпката се приспада на касата от общата сума на закупуваните от Клиента стоки. Преди да се приспадне отстъпката, от общата сума на закупуваните стоки се изключва стойността на стоките, които не са включени в промоцията. Отстъпки не могат да се използват при закупуване на стоки, които са намалени и за стоки, които се предлагат на DOUGLAS/ BEAUTY ZONE PRICE. В условията на отделни промоции могат да бъдат посочени и други стоки, които са изключени от промоцията.
 4. Отстъпките, приложими във Магазините и в онлайн магазина могат да се различават.

 

VI.Рекламация на стоки

 1. Клиентът трябва да прегледа стоката при получаването й в Магазина и да уведоми веднага Търговеца за всички явни несъответствия и недостатъци. Ако Клиентът не направи това, стоката се смята одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци. За стоки, за които е предоставена търговска гаранция се прилагат условията на гаранцията. Търговецът не отговаря за недостатъци в резултат на неправилна или несъответстваща на предназначението употреба на стоката, както и след изтичане на срока на годност на стоката.
 2. Рекламация от Потребители (по смисъла на Закона за защита на потребителите)
  2.1. Търговецът предоставя законова гаранция за съответствие на стоката на всички Клиенти – физически лица, които са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите. Съгласно законовата гаранция Търговецът отговаря за всяко несъответствие на стоката, което съществува в момента на получаване на стоката в Магазина и което се появи в рамките на две години, считано от този момент.
  2.2. Потребителите имат право на рекламация в срок до две години от закупуване на стоката при условията и с правата, посочени в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.
 1. Ред за предявяване на рекламация

Рекламация на закупена стока може да бъде предявена във всеки от Магазините. При предявяване на рекламация Клиентът трябва да представи на Търговеца стоката, касовия бон/фактура за закупуването й или клиентската си карта, ако при покупката е използвана Beauty Card. Търговецът разглежда рекламацията и уведомява Клиента дали ще я удовлетвори и по какъв начин в срок до един месец.

 

VII. Лични данни

Търговецът в качеството си на Администратор на лични данни може да обработва лични данни на Клиентите във връзка с посещението на Магазините и закупуването на стоки. Информацията относно обработването на лични данни от Търговеца и правата на Клиентите е предоставена в политиката за поверителност на Търговеца на www.douglas.bg.

 

Настоящите Общи условия са публикувани и на сайта www.douglas.bg. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия. Промените влизат в сила незабавно след публикуване им.

© 2024 Douglas & Beauty Zone. Всички права запазени.