„Общи условия1“

ОБЩИ УСЛОВИЯ


I.. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА DOUGLAS.BG
II. ДЕФИНИЦИИ
III. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ
IV. РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ
V. ПОРЪЧКА
VI. КАК ДА НАПРАВИМ ПОРЪЧКА
VII. ПОДАРЪЦИ С ПОКУПКА
VIII. ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА
IX. ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
X. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
XI. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА
XII. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ
XIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
XV. ДОСТАВКА
XVI. КЛАУЗА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ
XVII. ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА
XVIII. СПОРОВЕ

 

I. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА DOUGLAS.BG

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „ПАРФЮМЕРИ ДЪГЛАС БЪЛГАРИЯ ” ООД, наричано по-долу "DOUGLAS.BG”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.
„ПАРФЮМЕРИ ДЪГЛАС БЪЛГАРИЯ ” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 131507508, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Искърско шосе“ 7, имейл адрес: [email protected], телефон: 0700 10 900
Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.
Настоящият документ съдържа информация за дейността на „DOUGLAS.BG” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "DOUGLAS.BG”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.
Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „DOUGLAS.BG”.
С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и DOUGLAS.BG договор. Такива данни са имена, телефон, адрес и имейл.

 

II. ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:
Сайт - http://www.douglas.bg и всички негови подстраници.
Потребител - е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, политика за защита на личните данни, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.
Лични данни – всяка информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.
Стока - движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани по реда на принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи.
Договор за покупко - продажба - договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.
Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове - процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на специален закон или конкретно споразумение между страните по дадено правоотношение, осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове /арбитраж, медиатор или други/.


III. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ


Чл. 1. На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договор за покупко-продажба и доставка на предлаганите от “DOUGLAS.BG” стоки.

 

IV. РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ


„DOUGLAS.BG” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на Сайта и на IP адреса на Потребителя.
„DOUGLAS.BG” има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения договор с Потребителя при настоящите Общи условия. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва имена, телефон, адрес, имейл, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „DOUGLAS.BG”.
На сайта могат да се регистрират само лица над 16 години. При регистрацията си лицето маркира чек-бокс, с който декларира, че има навършени 16 години.
„DOUGLAS.BG” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „DOUGLAS.BG” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.
“DOUGLAS.BG” може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите.
Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „DOUGLAS.BG”, да изрази съгласие с Общите условия.
Чрез натискане на виртуалния бутон с текст "Регистрация" или друг аналогичен текст, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва.
„DOUGLAS.BG” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на сайта на “DOUGLAS.BG” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „DOUGLAS.BG” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “DOUGLAS.BG” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.
При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име, което може да бъде и посочения от Потребителя имейл, и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „DOUGLAS.BG”.
Потребителят може да управлява потребителския си профил на сайта. Чрез профила си Потребителят може:
1. Да види историята на направените поръчки
2. Да проследява статуса на поръчката
3. Да променя и допълва регистрираните от него адреси
4. Да повтори вече направена от него поръчка
5. Да преглежда и променя списъка с „Любими“ продукти
Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен изрично посочените в настоящите Общи условия .
Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява.
Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „DOUGLAS.BG” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

 

V. ПОРЪЧКА


Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „DOUGLAS.BG”, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „DOUGLAS.BG” стоки и услуги.
При липса на наличност от дадена стока „DOUGLAS.BG“ си запазва правото да откаже поръчката.
Потребителите не могат да заявят повече от 3 бр. за един и същи продукт в една поръчка.
След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на „DOUGLAS.BG”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.
Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.
При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.
“DOUGLAS.BG” има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.
“DOUGLAS.BG” има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:
1) е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
2) е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на “DOUGLAS.BG”
3) са установени системни /три или повече пъти/злоупотреби от Потребителя спрямо “DOUGLAS.BG”.

 


VI. КАК ДА НАПРАВИМ ПОРЪЧКА


Поръчките се приемат на сайта 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. За да се генерира поръчка през сайта, не е задължително регистрирането на потребителски профил. Поръчването на определена/и от потребителя стока/и се извършва по няколко начина:
поръчка през сайта - можете да направите поръчка през сайта, акто използвате бутона "Добави в кошницата", който се намира до всеки наличен продукт. Този бутон добавя избрания продукт в потребителската кошница, след което потребителят има възможност да добави още продукти в нея или да продължи към завършване на поръчката. При завършване на поръчката, потребителят има възможност да прегледа продуктите, които е решил да закупи, техните цени и крайната сума за плащане, както и да се възползва от допълнително намаление, ако разполага с ваучер за отстъпка или друг промоционален код. Потребителят може да завърши поръчката с вече регистриран потребителски профил, да регистрира нов профил или само да попълни изискваните данни за платец и получател на пратката: имена, e-mail, телефон, адрес, както и да избере начина на плащане. След финализирането на поръчката и изпращане на така направената заявка, на посочения e-mail ще бъде изпратено потвърждение със записа на въведената информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и други) потребителят ще бъде уведомяван от оператор по е-майл или телефон, като статуса на текущата, както и на предишни поръчки, потребителят може да следи и от своя потребителски профил в www.douglas.bg, ако e използвал такъв.
Поръчките и запитванията от страна на клиентите се обработват от операторите на www.douglas.bg в рамките на работното време.
Харесайте нашата страница във Фейсбук и участвайте в игрите и конкурсите с награди, които се организират там всяка седмица: https://www.facebook.com/douglas.bg/
Всички изображения и описания на продукти в сайта www.douglas.bg са ориентировъчни, с информативен характер и подлежат на промени. от Douglas bg .
Douglas.bg не носи отговорност относно фабричните опаковки на продуктите (напр., но не само - липса на целуфан, холограмни стикери и всички други промени на опаковката или нейния дизайн, направени от съответния производител), както и промени по аромата, които производителите периодично извършват в годините при реформулиране на съществуващи аромати.
Всички цени, включително промоционалните цени са валидни до момента, в който бъдат променени от Douglas bg или съответния производител или продуктът бъде изтеглен от продажба или изчерпан, . Всяка такава промяна се отразява на сайта www.douglas.bg.
Отстъпки не могат да бъдат комбинирани и добавяни.

 

VII. ПОДАРЪЦИ С ПОКУПКА

 

По изключителна и принадлежаща единствено на Douglas.bg преценка, към поръчката може да бъде добавен подарък. Подаръкът към всяка отделна поръчка, може да бъде различен, в зависимост от текущите промоции към момента. Douglas.bg си запазва правото да прави промени и корекции на предлаганите подаръци, спрямо вида на моментната промоция. Виски промоции от типа "Подарък при покупка" са описани на съответната страница в сайта - https://douglas.bg/promocii/podar-ci-s-pokupka

Промоциите важат до изчерпване количествата на подаръците и не се комбинират с други промоции, намаления, промокодове и талони за отстъпка . За да получите подарък е необходимо да добавите продукт/продукти, които отговарят на условията на промоция от категория ПОДАРЪЦИ С ПОКУПКА, в кошницата. Ако подаръкът е наличен, той автоматично ще се добави в кошницата.

 


VIII. ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА


(1) Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на уебсайта на „DOUGLAS.BG” към момента на извършване на поръчка.
Цените на стоките включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.
„DOUGLAS.BG” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки. Промяната на цената важи за потребителите от момента на обявяването й на сайта www.douglas.bg
(2) „DOUGLAS.BG” може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от „DOUGLAS.BG”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване, талони за отстъпка при издаване на Клиентска карта и др.).
Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

 


IX. ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА


Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:
1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност- в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.
2. Потребителят е добавил повече от 3 бр. от даден продукт в потребителската си кошница.
3. Не е извършено плащане (забавяне на плащането) от страна на потребителя, ако е избрал плащане с карта или Easy Pay.
4. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.
5. Липса на актуален телефон за контакт с потребителя.
6. Технически проблем
При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи по изпращане или приемане на стоките са за сметка на Douglas bg . Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на потребителя.
Когато Потребителят връща стока с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

 


X. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ


(1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез наложен платеж, в брой(получаване на пратката на място от офиса) и чрез банков превод.
1. Плащане с наложен платеж: при получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера
Тук са налични две възможности:
- плащане в брой сумата за наложения платеж на куриера
- плащане с банкова карта - можете да заплатите сумата за наложения платеж с Вашата кредитна/дебитна карта директно на куриера - всеки куриер на РАПИДО и всички техни офиси, притежават мобилен терминал, чрез който се извършват плащания с банкови карти
Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.
2. Плащане чрез виртуален POS терминал (с карта): За да се извърши плащане чрез използването на банкова карта, трябва да са налице следните условия:
- банковата платежна карта следва да поддържа възможност за извършване на транзакции чрез картата в интернет;
При плащане чрез банкова платежна карта (кредитна или дебитна):
- ще се отвори платежна страница на обслужващата Дружеството банка („Борика“ АД);
- на платежната страница Потребителят следва да въведе данните на картата, чрез която ще извърши плащането:
*Във връзка с плащането чрез банкова платежна карта (кредитна или дебитна),Потребителят трябва да има предвид следното:
- Със завършване на поръчката на стока/-и от онлайн-магазина, Потребителят потвърждава, че е оправомощен ползвател на кредитната/дебитната карта, която се използва – т.е., че той е легитимният картодържател съгласно сключен договор с банката-издател или че е изрично упълномощен от легитимния картодържател да използва картата.
- Всички притежатели на кредитни/дебитни карти са обект на проверки за потвърждаване и разрешение от издателя на съответната карта; при отказ от издателя да одобри инициираното към Дружеството плащане на цената на поръчаната стока, последното не е извършено и приложение намира пункт I, точка 6.7) по-горе.
- Транзакционната валута при плащане с платежна карта е български лев (лв).
Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.
„DOUGLAS.BG” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „DOUGLAS.BG”.
3. Плащане с Gift Card: За да се извърши плащане чрез използването на банкова карта, трябва да са налице следните условия:
- банковата платежна карта следва да поддържа възможност за извършване на транзакции чрез картата в интернет;
При плащане чрез банкова платежна карта (кредитна или дебитна):
- ще се отвори платежна страница на обслужващото дружеството („Айкарт“ АД);
- на платежната страница Потребителят следва да въведе данните на картата, чрез която ще извърши плащането:
*Във връзка с плащането чрез gift card платежна карта, Потребителят трябва да има предвид следното:
- Със завършване на поръчката на стока/-и от онлайн-магазина, Потребителят потвърждава, че е оправомощен ползвател на въпросната Gift Card, която се използва – т.е., че той е легитимният картодържател съгласно сключен договор с дружеството-издател или че е изрично упълномощен от легитимния картодържател да използва картата.
- Транзакционната валута при плащане с платежна карта е български лев (лв).
Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.
„DOUGLAS.BG” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „DOUGLAS.BG”.
- Кобинирано плащане с Gift Card + наложен платеж не е възможно!
4. Плащане с Easy Pay: за да платите в брой, изберете съответната опция от количката за пазаруване. Така ще заявите, че желаете да платите по този начин и след успешно завършване на поръчката ще получите индивидуален 10- цифрен платежен код на заявката. Запишете си кода и отидете в някоя от посочените каси. Лесно можете да откриете най-близката до вас каса, като проверите списъка с каси на Easypay. На касата предоставете платежния код и стойността на ваучера. 
- Срока за доставка на поръчки с метод на плащане Epay започва да тече от датата, на която е постъпило плащането.
- Цената, която ще заплатите, ще бъде точно равна на обявената в сайта цена - без никакви допълнителни такси и удръжки.

 


XI. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА


(1) Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, от името на Потребителя.
За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „DOUGLAS.BG” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.
„DOUGLAS.BG“ публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора. За упражняване правото на отказ „DOUGLAS.BG“ предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „DOUGLAS.BG“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
- за гости
- за регистрирани потребители

- хартиен формуляр за връщане

 

В съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП, потребителят е длъжен да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност до момента на тяхното връщане при www.douglas.bg. във вида, в който са били получени.
Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, като ги предаде на „DOUGLAS.BG” или на упълномощено от „DOUGLAS.BG” лице, в срок от 90 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид(напр. разкъсана опаковка, целуфан, премахнати етикети, липсващи части и др.) и да е придружена с всички съпътстващи я документи - касова бележка и/или фактура, гаранционна карта, упътвания за употреба и др.
При връщане на стоката, потребителят се задължава да върне и всички подаръци, които е получил заедно с поръчаната стока, в случай, че такива са изпратени от "DOUGLAS.BG".
Рекламация за увредена пратка се прави в момента на получаване на пратката и в присъствието на куриер, като това се отбелязва със забележка в товарителницата и с попълнен на място констативен протокол в два екземпляра. Констативният протокол е задължителен за валидността на покритите от застраховката щети и липси по пратката. Клиентът, или получателят на пратката, е длъжен да изиска копие от протокола, след което да приложи копието, когато попълва молба за връщане.
„DOUGLAS.BG“ има право по изключителна своя преценка да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
В случай че Потребителят не изпълни задължението си за връщане на стоката в посочения по-горе срок, без да уведоми „DOUGLAS.BG” за евентуално забавяне и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
Когато във връзка с изпълнението по договора „DOUGLAS.BG“ е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, „DOUGLAS.BG“ има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.
(2) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:
1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания
2. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани и/или изпробвани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето
„DOUGLAS.BG” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.
Транспортните разходи по връщане на стоката от клиента към www.douglas.bg са за сметка на Потребителя, като негово право е да избере дали да я донесе лично в офиса или магазина на„DOUGLAS.BG” или да я изпрати по куриер. Адресът е гр.София 1528, бул.“Искърско шосе“ 7, сграда 7.
Когато получената от Потребител стока не съответства на характеристиките, посочени в страницата на онлайн магазина, не е използвана от потребителя по никакъв начин и е с не нарушена външна фабрична опаковка, разходите по връщането на стоката са за сметка на www.douglas.bg. В този случай клиентът задължително трябва да изпрати стоката обратно към нас, чрез куриерска фирма РАПИДО, като посочи за получател фирма ПАРФЮМЕРИ ДЪГЛАС БЪЛГАРИЯ ООД, по договор.
При заявка за връщане на стока (съответстваща на характеристиките, посочени в страницата на онлайн магазина), транспорта е за сметка на Потребителя.
"DOUGLAS.BG" възстановява в пълен размер заплатената от потребителя стойност на върнатата стока не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ по чл. 55 от ЗЗП. В случай, че клиентът е използвал талон/ваучер за отстъпка, на клиента се възстановява само действително заплатената от него сума. Стойността на талона/ваучера за отстъпка не се възстановява на клиента.
(3) Освен право на отказ, клиентът има право и на законова гаранция от 2 години за съответствие на стоката с договора за продажба, гарантирана от Закона за защита на потребителите.

 

 

XII. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ


(1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.
„DOUGLAS.BG” не носи отговорност за разлика в цветовете, която се дължи на естествените различния при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори.
Всички стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за гаранционния срок (съгласно българското законодателство), условията и мястото на гаранционното обслужване.
Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието.
(2) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил гаранция на стоката.
Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, „DOUGLAS.BG“ запазва на потребителя първоначалните гаранционни условия.
(3) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
(4) Рекламацията се подава писмено чрез посочения имейл или по поща, подадена до адреса на дружеството. “DOUGLAS.BG“ представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация. Рекламации могат да бъдат предявявани също на адреса на управление на търговеца, както и във всеки от търговските обекти на търговеца на територията на страната. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя.

Изтеглете: Формуляр за рекламация
Клиентът следва да предостави ясна, пълна и недвусмислена информация за възникналия казус в писмена форма и в законово установения срок за предявяване на рекламация на електронен адрес: [email protected]
При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт. За да бъде казусът разрешен във възможно най-кратък срок, желателно е да приложите и снимков материал(само ако казусът касае конкретен/ни продукт/и). След като казусът бъде разгледан и обработен, ще получите писмен отговор на имейл адреса, от който е предявена рекламацията (Douglas.bg не носи отговорност при евентуални проблеми независещи от нас за получаването на съобщението в законово установения срок).
При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:
1. касова бележка или фактура за покупката; както и протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
(5) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(6) Ако “DOUGLAS.BG“ е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 5, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.
Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

(7) „DOUGLAS.BG“ поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката. Когато „DOUGLAS.BG“ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.
(8) „DOUGLAS.BG“ при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.
Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.
Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й и не понася значителни неудобства.
(9) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; намаляване на цената.
Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

 

XIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

(1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „DOUGLAS.BG” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „DOUGLAS.BG” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „DOUGLAS.BG” и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „DOUGLAS.BG”, „DOUGLAS.BG” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „DOUGLAS.BG”.
(2) „DOUGLAS.BG” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги. „DOUGLAS.BG” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „DOUGLAS.BG” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

 


XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА


„DOUGLAS.BG” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и/или общоприетите нравствени норми.
Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „DOUGLAS.BG” или прекратяване поддържането на уебсайта му.
Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 


XV. ДОСТАВКА

При завършване на поръчката, потребителите имат право да изберат доставка с куриерите на СПИЙДИ или ЕКОНТ.
Всички поръчки на стойност над 80лв. се доставят с БЕЗПЛАТНА доставка (без значение дали потребителят е посочил адрес или офис на куриер). За поръчки под 80лв. се начислява 4лв. такса за транспорт.
Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на Сайта.
Потребителите могат да поръчат online от douglas.bg и да посочат опция за доставка - "Взимане от магазин", като по този начин ще се възползват от БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА, без значение от стойността на своята покупка.
Преди изпращане на поръчаната стока douglas.bg има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

„Парфюмери Дъглас България" не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
Срокът за доставка е 2 работни дни за поръчки, направени до 11:00 часа. При извънредни обстоятелства „Парфюмери Дъглас България" си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.
При избор на доставка до магазин DOUGLAS или BEAUTY|ZONE, срокът за доставка е до 5 работни дни. След като поръчката е готова за взимане клиентът получава телефонно обаждане или sms/viber с покана да получи пратката си. Готовата поръчка се пази в магазина в рамките на 5 дни. Ако пратката не бъде взета в рамките на този срок, поръчката се анулира и закупените продукти се освобождават за последваща продажба.
В случай че клиента е предплатил за поръчката си, „Парфюмери Дъглас България" следва да възстанови заплатената сума в срок от до 14 дни, считано от датата на анулиране на поръчката.

 

 

XVI. КЛАУЗА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ


Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 


XVII. ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА


Органите, регулиращи дейността на „DOUGLAS.BG“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:
За КЗП: • Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti тел: 0700 111 22 email: [email protected] адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6
За КЗЛД: • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/ тел: 02/91-53-518 email: [email protected] адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 


XVIII. СПОРОВЕ


Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.
Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.
Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.
Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „DOUGLAS.BG“ и Потребител е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник.
Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show
Споровете, които не могат дабъдат решени по друг начин, се отнасят за разрешаване от компетентния български съд.

 

© 2024 Douglas & Beauty Zone. Всички права запазени.